නව Logo එකක් හා විශේෂාංග රැසක් සමගින් නවතම Firefox 23 සංස්කරණය නිකුත් උනා

නව logo එකක් සමගින් Mozilla පදනම විසින් සිය Firefox වෙබ් ගවේශකයේ නව සංස්කරණය එනම් Firefox 23 සංස්කරණය මීට පැය කිහිපයකට පෙර නිකුත් කරනු ලැබුවා. Share button, mixed content blocker, network monitor වැනි නව විශේෂාංග ඇතුළුව තවත් විශේෂාංග කිහිපයක්ම මෙම නව සංස්කරණයට එක් කර තිබෙනවා. මීට අමතරව Android සදහා වූ Firefox වෙබ් ගවේෂකයත් නව සංස්කරණය Mozilla විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඔබේ Firefox වෙබ් ගවේශකය නව සංස්කරණය සදහා යාවත්කාලීන කරගැනීමට හෝ firefox.com වෙබ් අඩවියෙන් මෙම නව සංස්කරණය download කරගැනීමට.

mozilla new logo 2013 trickslanka නව Logo එකක් හා විශේෂාංග රැසක් සමගින් නවතම Firefox 23 සංස්කරණය නිකුත් උනා

Changelog:

 • NEW: Mixed content blocking enabled to protects users from man-in-the-middle attacks and eavesdroppers on HTTPS pages (learn more).
 • NEW: Options panel created for Web Developer Toolbox.
 • CHANGED: “Enable JavaScript” preference checkbox has been removed and user-set values will be reset to the default.
 • CHANGED: Updated Firefox Logo.
 • CHANGED: Improved about:memory’s functional UI.
 • CHANGED: Simplified interface for notifications of plugin installation.
 • CHANGED: Enabled DXVA2 on Windows Vista+ to accelerate H.264 video decoding.
 • CHANGED: Users can now switch to a new search provider across the entire browser.
 • CHANGED: CSP policies using the standard syntax and semantics will now be enforced.
 • CHANGED: input type=’file’ rendering improvements (see bug 838675).
 • CHANGED: Replace fixed-ratio audio resampler in webrtc.org capture code with Speex resampler and eliminate pseudo-44000Hz rate.
 • CHANGED: “Load images automatically” and Always show the tab bar” checkboxes removed from preferences and reset to defaults.
 • DEVELOPER: HTML5 input type=”range” form control implemented.
 • DEVELOPER: Write more accessible pages on touch interfaces with new ARIA role for key buttons.
 • DEVELOPER: Social share functionality.
 • DEVELOPER: Added unprefixed requestAnimationFrame.
 • DEVELOPER: Implemented a global browser console.
 • DEVELOPER: Dropped blink effect from text-decoration: blink; and completely removed element
 • DEVELOPER: New feature in toolbox: Network Monitor.
 • FIXED: Various security fixes.

Download firefox 23. Mozilla firefox. firefox 23, firefox 23 changelog